Regulamin sklepu

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.kendoart.com prowadzony jest przez:

CeDe Anna Suchorab

ul. Pieczewska 9d

10-699 Olsztyn

POLSKA

NIP: 739-101-08-09

office@kendoart.com, info@kendoart.com, nr telefonu +48 698 450 698 (Sławek)

 

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.kendoart.com są przetwarzane przez CEDE z siedzibą ul. Pieczewska 9d 10-699 Olsztyn.

 

Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

 

A. realizacji umowy

 

B. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.kendoart.com

 

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.kendoart.com, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Opisy i zdjęcia produktów

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.kendoart.com, kierowane przez CEDE . do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań

 

Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.kendoart.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN) oraz EURO

 

2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 

Zamówienia

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.kendoart.com Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

 

2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

 

3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

 

4. W przypadku chęci odbioru osobistego należy kontaktować się z obsługą sklepu info@kendoart.com

 

Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.kendoart.com dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej .

 

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 

A. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

 

B. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 

3. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

 

4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i nie odbierać przesyłki.

 

Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

 

A. Przed wydaniem towaru Klientowi:

 

a. Przelew na rachunek bankowy:

 

Sławomir Suchorab

ul. Pieczewska 9d

10-699 Olsztyn

Polska

 

94 1140 2004 0000 3902 0823 3562


 

  

 

b. Kartą kredytową lub za pomocą płatności elektronicznych (PayU lub PayPal)

 

B. W momencie odbioru towaru:

 

a. Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu www.kendoart.com

 

b. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

 

2. www.kendoart.com może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez www.kendoart.com jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

 

3. CEDE może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez CEDE na piśmie pod rygorem nieważności.

 

Zwrot towaru

1. Konsument (osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi poinformować o tym fakcie firmę CeDe Anna Suchorab telefonicznie (tel.: 698450698) lub w formie pisemnej (e-mai: office@kendoart.coml lub list na adres: CeDe Anna Suchorab, ul. Pieczewska 9d, 10-699 Olsztyn, Polska).

 

2. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 1, odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, a oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.

 

3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

 

4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je CEDE i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, CEDE zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je CEDE .

 

5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

 

Procedura reklamacji

1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa CEDE Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. CEDE rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 

2. Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego

 

3. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

 

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.

 

5. Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.

 

6. Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).

 

7. Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie CEDE możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie CEDE i podlega naprawie gwarancyjnej.

 

8. Pracownik serwisu ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości serwisanta.

 

9. Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku sprzęt nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

 

10. Dział serwisu nie realizuje zwrotów z tytułu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu od dnia wydania towaru. W takim wypadku należy zapoznać się z procedurą zwrotu z tytułu tejże ustawy.

 

11. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

 

Serwis

1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:

 

CeDe Anna Suchorab ul. Pieczewska 9d 10-699 Olsztyn POLSKA

 

 

2. Kontakt z serwisem:

 

office@kendoart.com

 

Tel +48 698450698

 

Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.kendoart.com i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 

4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu